Chcesz wiedzieć więcej?Zadzwoń pod bezpłatny numer Działu Pomocy800 120 093
Moje konto | Zaloguj się

Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mojarana.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

  Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000308389, NIP: 9512255570 REGON 141437294, właściciel serwisu internetowego www.mojarana.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1030), dalej jako UŚUDE zwany dalej „Administratorem danych”.

  Administrator danych przetwarza dane Użytkowników Serwisu w celu złożenia i realizacji zamówienia, założenia konta, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń w związku ze złożonym zamówieniem i w celach archiwizacyjnych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia lub założenia konta. Administrator danych przetwarza ponadto adresy IP Użytkowników (dane eksploatacyjne) dla potrzeb diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia analiz statystycznych, administrowania Serwisem, wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych. Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 922), dalej jako UODO w zw. z art. 23 ust. 4 UODO, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 8 UODO. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej przez Administratora danych w celu otrzymywania na podany adres informacji handlowych Usługodawcy w rozumieniu art. 10 ust. 2 UŚUDE, a także wyrazić zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489) . Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta w Serwisie lub złożenia zamówienia. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

  Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Wszelkie pytania należy kierować w formie mailowej na następujący adres poczty elektronicznej: dzial.pomocy@convatec.com lub w formie pisemnej na adres Administratora danych.

  2. Mechanizm cookies

  1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.

  2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

  3. Cookies innych podmiotów

  1) Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

  2) W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

  4. Wyłączenie odpowiedzialności

  1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

  2) Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora danych.

  5. Kontakt z nami Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

  6. Zmiany Polityki Prywatności Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 02.01.2017r.