Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
Rany: 608 698 043
Stomia: 800 120 093
Moje konto | Zaloguj się

Regulamin

  Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez ConvaTec Polska sp. z o.o. pod adresem www.mojarana.pl  , dalej „Regulamin”.

  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

  Sprzedającym jest spółka ConvaTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000308389, o kapitale zakładowym w wysokości 290.550 złotych, posługującą się numerem NIP: 951-22-55-570, dalej „ConvaTec”. Sprzedający jest Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), dalej jako UŚUDE.

  § 1 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
   Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będąca Usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE.
  3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  5. Produkt - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, będące przedmiotem umowy między Sprzedającym, a Klientem. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  8. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym:      http://dlapacjenta.mojarana.pl/kategoria-produktu/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktu.
  9. Konto – usługa elektroniczna udostępniona przez Sprzedającego jako zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta w tym informacje dotyczące zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, do której Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  10. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w postaci formularza dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedającego umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dotyczących sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  12. Newsletter – usługa elektroniczna udostępniona przez Sprzedającego służąca do stałej komunikacji z Klientem w celach informacyjnych (nowości, zmiany ofert, itp.). Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili zrezygnowania z otrzymywania Newslettera poprzez zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy.
  13. Dane osobowe – jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego.
  14. UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
  15. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
  16. UPK– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta.
  18. Zamówienie  –  oświadczenie  woli  złożone  przez  Klienta  ,przy  pomocy  Formularza
   Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

  § 2 Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
  2.  Adres e-mail Sprzedawcy: dzial.pomocy@convatec.com
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 800 120 093, 022 579 66 50
  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  § 3 Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
  Produkty, niezbędne jest:

  1. 1.   urządzenie końcowe:
   1. z systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszy, Linux (z konsolą graficzną) najnowsze dystrybucje, Mac OSX 10.5 lub wyższy   lub z urządzeń mobilnych z systemem IOS, Android lub Windows, z dostępem do sieci Internet,
   2. przeglądarką internetową z obsługą Java Script i CSS3: IE (min. wersja 9.00) lub Google Chrome (min. wersja 31.0) lub Mozilla Firefox (min. wersja 26.0),
   3. Procesorem: 2 GHz,
   4. dyskiem twardym: 16 GB wolnego miejsca,
   5. RAM: 4 GB pamięci RAM,
   6. kartą graficzną: 512 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1280x1024
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 2048 kbit/s, upload 128 kbit/s.

  § 4 Zasady ogólne

  1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

  § 5 Składanie zamówień i wykonanie umowy sprzedaży

  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają 8% podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
  4. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między Klientem  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim złożeniu  przez  Klienta  Zamówienia  za  pomocą  Formularza  zamówienia  w  Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
  5. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową.
  6. Dla możliwości złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia i podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres do płatności/wysyłki, adres poczty elektronicznej. Klient może podać także numer telefonu w celach kontaktowych.
  7. W trakcie składania zamówienia, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym Sprzedającego w celu utworzenie Konta. W takim przypadku formularz zamówienia jest jednocześnie formularzem rejestracji.
  8. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu, wybór rozmiaru i ilości i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę składania zamówienia, wyboru sposobu płatności i dostawy.
  9. Zamówienie jest dostarczone na adres wskazany przez Klienta za odpowiednią opłatą wskazaną w formularzu wyboru sposobu dostawy.
  10. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
   Zamówienia są realizowane w dni robocze w godz. 8:00 - 17:00. Czas realizacji zamówienia (sprawdzanie danych, kompletowanie towarów, pakowanie) wynosi 1-3 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru. Czas dostawy zależy od wyboru sposobu wysyłki wynosi 1-5 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, w momencie dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub następnego dnia roboczego po dokonania zamówienia w przypadku wybrania opcji za pobraniem.

  § 6 Koszty i termin wysyłki

  1. 1.   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zamówieniu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem poszczególnych metod dostwy w trakcie składania zamówienia.
  4. Dostawa produktów przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym
   tj. 1-5 dni roboczych (wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

  § 7 Płatności

  1. 1.  Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Sprzedającego paragonem lub fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem  systemu  płatności  elektronicznych  (PayU)  lub  przelewem  na  konto bankowe ConvaTec.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

  § 8 Odbiór towaru

  1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Przed potwierdzeniem odbioru przesyłki pocztowej lub kurierskiej Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Klient jest zobowiązany nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera bądź pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

  § 9 Odstąpienie od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg   terminu   określonego   w   ust.   1   rozpoczyna   się   od   dostarczenia   Produktu
   Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do UPK, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W   przypadku   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedawca   zwraca   Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
    Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   1. w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  § 10 Reklamacje

  1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy na podstawie ustawy Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. (Dz.U,. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Reklamacje  powinny  być  kierowane  na  adres  e-mail:  dzial.pomocy@convatec.com z podaniem nr zamówienia, którego dotyczy, lub na adres pocztowy Sprzedającego.
  3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sprzedającego, który pokrywa związane z tym koszty. Produkt powinien zostać odesłany na adres Sprzedającego wskazany w § 2, z dopiskiem: „Dział Pomocy”.
  4. Reklamacja powinna zawierać nazwę produktu, e-mail zwrotny, adres pocztowy, na który powinien zostać wysłany towar, datę wystąpienia nieprawidłowości i jej opis.
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odeśle na własny koszt wraz z uzasadnieniem.
  6. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta  za  pomocą  wiadomości  e-maile  bądź  telefonicznie.  Uiszczona  należność  jest zwracana na podany przez Klienta rachunek bankowy.

  § 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Sprzedający jest Administratorem danych Klientów Sklepu Internetowego.
  2. Sprzedający na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta tylko w zakresie niezbędnym w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, założeniem Konta, rozpatrywaniem ewentualnej reklamacji, dochodzeniem roszczeń w związku z zamówieniem, a także w celach archiwizacyjnych.
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres do płatności/do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr konta bankowego w przypadku zwrotu, dane dotyczące złożonego zamówienia.
  4. Na podstawie UODO Sprzedający jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta dla celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.
  5. Dla możliwości prowadzenia określonych typów działalności marketingowej takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny niezbędne jest udzielenie przez Klienta odrębnych zgód stosownie do przepisów UŚUDE oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. W szczególności bez wyrażenia przez Klienta osobnych zgód adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu nie będą wykorzystywane dla celów realizacji marketingu bezpośredniego.
  6. Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne (adresy IP Użytkowników) wyłącznie dla potrzeb związanych z możliwością diagnozowania problemów technicznych, dla celów administrowania Sklepem Internetowym, w tym wdrażania usprawnień, a także dla celów statystycznych.
  7. Sprzedający jako administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz danych objętych ochroną zgodnie z UODO. W szczególności Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
  9. Klientowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.
   Podanie  danych  osobowych  przez   Klienta  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  dla możliwości złożenia Zamówienia lub założenia Konta.

  § 12 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z punktem poniżej.
  3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  4. ConvaTec zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
   Data opublikowania Regulaminu 22.03.2017 r.
  Pliki do pobrania: